Regulamin konkursu – „Hit Disco Polo 2015”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Hit Disco Polo 2015” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest serwis hitydiscopolo.pl

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://hitydiscopolo.pl/przeboj-roku-2015/.

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 19.12.2015 r. i zakończy się 31.12.2015 r.o 23.59. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10.01.2015 roku.

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie pisemnej zgody opiekuna prawnego, na każdym etapie konkursu.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy serwisu HityDiscoPolo.pl z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przystąpienie do udziału, nie później niż do momentu zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań określonych niniejszym regulaminem. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest oddanie głosu w plebiscycie oraz przesłanie przez formularz kreatywnego uzasadnienia wyboru.

III. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest 7 składanek z muzyką Disco Polo na płytach CD wybranych przez HityDiscoPolo.pl

2. Jeden zwycięzca może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne lub bezgotówkowe oraz inne nagrody.

IV. Zasady przyznawania Nagród

1. Zadanie konkursowe polega na uzasadnieniu swojego wyboru i wpisaniu go w komentarzu na dole strony.

2. Zwycięzcami konkursu będą Uczestnicy wybrani przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora, w siedzibie Organizatora. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze opisy, najwyżej ocenione lub wyróżnione z punktu widzenia kreatywności.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść hasła przygotowanych i przesłanych przez Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu tekst hasła naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pełną odpowiedzialność za treść przesłanego hasła ponosi Uczestnik.

V. Wydanie Nagród

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10.01.2015 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania listy zwycięskich Uczestników na profilu FB i/lub na Stronie HityDiscoPolo.pl

3. Uczestnik może zamieścić nie więcej niż jedno zgłoszenie w konkursie.

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy podany przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym.

5. W terminie 5 dni (pięciu) roboczych od daty przesłania do Uczestnika maila zawierającego powiadomienie o przyznanej mu Nagrodzie, Uczestnik taki jest obowiązany podać w mailu zwrotnym: dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy) oraz numeru telefonu kontaktowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości podjęcia nagrody w Konkursie, a także przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.

7. W przypadku przekroczenia przez zwycięzcę terminu 5 dni wyznaczonych na odpowiedź na maila z informacją o wygranej lub braku kontaktu nagroda przepada na rzecz kolejnej osoby wyznaczonej przez jury konkursu.

10. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres przesyłką kurierską lub pocztową.

VI. Dane osobowe Uczestników

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie hitydiscopolo.pl